SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá kết quả phẫu thuật dùng sụn kết mạc tự thân làm cầu nối trong phẫu thuật nối thông hồ lệ - mũi

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thanh Nam, Lê Minh Thông thực hiện nghiên cứu sử dụng ống sụn kết mạc tự thân cuộn ống Jones silicone bên trong làm cầu nối dẫn lưu nước mắt từ hồ lệ đến mũi trong điều trị chảy nước mắt do tắc lệ quản.
Nghiên cứu tiến hành với những bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM với triệu chứng chảy nước mắt và được chẩn đoán là tắc lệ quản ngang từ 2005-2007.
Kết quả, sau 6 tháng rút ống tỷ lệ thành công phẫu thuật là 57,5% và ổn định luôn đến 12 tháng. Không có biến chứng do sự di chuyển của ống qua 12 tháng theo dõi. Chỉ bằng động tác dùng sụn kết mạc bọc xung quanh ống Jones đã hạn chế được hoàn toàn biến chứng do sự di chuyển của ống gây ra. Về hình dạng mí sau khi lấy sụn kết mạc, khoảng cách từ điểm phản chiếu trên giác mạc đến bờ mi trên trước và sau mổ khác nhau không có ý nghĩa thống kê với p + 0,738, hình dạng mí và đường viền trước và sau mổ không thay đổi, điều này chứng tỏ việc lấy phân nửa sụn kết mạc mi trên không làm biến dạng mí.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả