SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm môi trường tại làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, tỉnh Bình Dương

Trong nghiên cứu này, tác giả Tôn Thất Lãng (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM) thực hiện đánh giá khảo sát hiện trạng môi trường và chất thải của làng nghề Tương Hiệp Bình (Bình Dương) qua việc lấy mẫu tại 101 cơ sở.

Kết quả cho thấy nguồn ô nhiễm chính của làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp là nước thải. Với nồng độ ô nhiễm không cao nhưng nếu thải vào môi trường không qua xử lý, nước thải sẽ làm ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất tại các cơ sở và vùng lân cận. Tác giả đề xuất các giải pháp về quản lý, tổ chức, nhân lực, kỹ thuật để giảm thiểu ô nhiễm của làng nghề đến môi trường.

Phương án xử lý nước thải đề xuất cho làng nghề là đầu tư hệ thống xử lý nước thải chung cho các hộ sản xuất gần nhau. Khi có nhu cầu thải bỏ nước thải, người dân sẽ sử dụng bồn thu gom, bơm thu gom nước thải và ống dẫn nước thải loại mềm để bơm nước thải đến bể thu gom chung. Hệ thống sẽ hoạt động theo chế độ từng mẻ. Mỗi mẻ xử lý hoạt động khoảng 1,5 giờ. Trong địa bàn sẽ gộp chung nước thải của 5 hộ gần nhau và đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải, công suất 2m3/ngày đêm.

Để các biện pháp này có thể áp dụng vào thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cần kết hợp với Hiệp hội Làng nghề sơn mài Bình Dương vận động các hộ làng nghề thực hiện hệ thống xử lý và sớm ban hành quy định bảo vệ môi trường cùng các biện pháp quản lý khác cho làng nghề.
LV (HN KHCN ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM lần 2-2014)

Các tin khác: