SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm hình ảnh X-quang phổi ở bệnh nhân lao phổi người già

Đề tài do các tác giả Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Xuân Triều, Tạ Bá Thắng (bệnh viện 103) thực hiện nhằm tìm hiểu đặc điểm tổn thương trên X-quang của lao phổi người già để giúp định hướng chẩn đoán bệnh tốt hơn.

Nghiên cứu tiến hành với 101 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là lao phổi, trong đó nam 68, nữ 33 (tuổi thấp nhất là 40, cao nhất là 87), được điều trị nội trú tại bệnh viện Lao và bệnh viện Hải Dương từ tháng 10/2006-12/2007. Các bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: nhóm 1, lao phổi người già gồm 60 bệnh nhân tuổi 65 trở lên; nhóm 2, lao phổi ở người trung tuổi gồm 41 bệnh nhân, tuổi 40-50.

Kết quả cho thấy, ở nhóm 1, thể thâm nhiễm gặp ít hơn nhóm 2 (78,3% so với 85,4%), nhưng thể lao xơ hang và lao tản mạn gặp nhiều hơn (10-11,7% so với 7,3%), khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Tổn thương hang gặp 66,6% và tỷ lệ bệnh nhân có hang với đường kính trung bình và lớn ở nhóm lao phổi người già gặp nhiều hơn nhóm lao phổi bình thường rõ rệt (p<0,05). Tỷ lệ tổn thương ở thùy giữa, thùy dưới với mức độ tổn thương vừa và rộng cao hơn nhóm lao phổi ở người trung tuổi (p<0,05).

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả