SpStinet - vwpChiTiet

 

Đa dạng di truyền của cá ngựa đen tại Khánh Hòa và Phú Yên

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Hoàng Kim Quỳnh, Đặng Thủy Bình, Lê Phương Chung tiến hành khảo sát sự đa dạng di truyền của quần thể cá ngựa đen (Hippocampus kuda) ở vùng biển Nam Trung bộ dựa trên gen cytochrome c oxidase subunit 1 của DNA ti thể (CO1 mtDNA) nhằm đánh giá sự đa dạng loài, xác định cấu trúc quần thể làm cơ sở cho công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, sự đa dạng của cá ngựa đen khu vực Khánh Hòa và Phú Yên ở mức độ vừa phải (7 haplotype trên 25 cá thể). Các haplotype cá ngựa đen ở vùng biển thuộc hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên có vị trí gần gũi với các haplotype của cá ngựa đen ở vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương (Ấn Độ, Đài Loan và Papua New Guinea) cho thấy sự tương đồng về mặt địa lý. Cây đa dạng loài tương đối phù hợp với các kết quả nghiên cứu của các tác giả trước trong khu vực và trên thế giới.
LV (nguồn: TC KHKT Nông lâm nghiệp, số 2-2013)

Các tin khác: