SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ tuyển quặng titan sa khoáng deluvi mỏ Cây Châm, núi Chúa, Thái Nguyên

Đề tài do KS. Vũ Tấn Cơ và ThS. Trần Thị Hiền (Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim) thực hiện nghiên cứu công nghệ tuyển hợp lý để có được quặng tinh titan với chất lượng cao phục vụ nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp và xuất khẩu.
Đề tài đã tiến hành nghiên cứu chế độ tuyển rửa, nghiên cứu khả năng nâng cao hàm lượng quặng tinh tuyển rửa, nghiên cứu sơ đồ tuyển…
Theo đó, ở quy mô phòng thí nghiệm đã nghiên cứu thành công sơ đồ công nghệ tuyển quặng titan sa khoáng deluvi Cây Châm, núi Chúa, Thái Nguyên. Quặng tinh cuối cùng có thu hoạch 37,20% hàm lượng bTiO2 = 50,59% với thực thu TiO2 là εTiO2 = 88,11%. Quặng thải có thu hoạch 62,80%, hàm lượng bTiO2 = 4,04% với phân bố TiO2 là εTiO2 = 11,8%. Kết quả nghiên cứu khẳng định khả năng và hiệu quả tuyển quặng titan sa khoáng deluvi Cây Châm, núi Chúa, Thái Nguyên đã nhận được quặng tinh đạt yêu cầu chất lượng cao cung cấp nguyên liệu cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
 
LV (nguồn: TC Công nghiệp mỏ, số 2-2009)

Các tin khác: