SpStinet - vwpChiTiet

 

Cơ sở tối ưu hóa thời gian và chi phí trong thiết kế tổ chức thi công

Đề tài do TS. Bùi Trọng Cầu (ĐH Giao thông vận tải) thực hiện trình bày những cơ sở lý thuyết để tối ưu hóa thời gian và chi phí trong thiết kế tổ chức thi công các công trình xây dựng.

Theo đó, thời gian và chi phí xây dựng là hai chỉ tiêu rất quan trọng trong xây dựng các công trình được cả nhà thầu và chủ đầu tư rất quan tâm. Nghiên cứu đã trình bày các khái niệm và mô hình lý thuyết về thời gian và chi phí xây dựng tối ưu từ góc độ của cả chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong những tình huống khác nhau. Từ đó đưa ra cơ sở lý thuyết của tối ưu hóa chi phí và thời gian xây dựng cho các công trình với 7 luận điểm. Các luận điểm này cho thấy, có thể xác định thời gian xây dựng ngắn nhất cho một công trình; có thể xác định một thời gian xây dựng ứng với chi phí nhỏ nhất bằng cách giảm thời gian thi công một hay nhiều công việc găng nếu giảm thời gian; có thể xác định các kịch bản về các thời gian xây dựng khác nhau ứng với các chi phí khác nhau cho các công trình.
 
LV (nguồn: TC Cầu đường VN, số 3-2009)

Các tin khác: