SpStinet - vwpChiTiet

 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) chủ đề về kinh tế vĩ mô

Đề tài do tác giả Đỗ Văn Thành (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tóm tắt quá trình xây dựng và một số tính năng chủ yếu của CSDL độc lập nhằm xây dựng báo cáo tổng quan kinh tế quý, hỗ trợ các hoạt động phân tích, dự báo những vấn đề chủ yếu của kinh tế vĩ mô như: cân đối ngân sách nhà nước; cân đối vốn đầu tư phát triển; ngoại thương và cân đối xuất nhập khẩu; nợ nước ngoài và cán cân thanh toán quốc tế; tăng trưởng kinh tế; tình hình sản xuất và giá cả tính theo các ngành kinh tế, theo các loại hình kinh tế…

Đề tài đã nêu ra những nội dung chủ yếu của qúa trình xây dựng CSDL chủ đề về kinh tế vĩ mô như: nhu cầu và căn cứ đề xuất xây dựng CSDL; mục tiêu và yêu cầu của CSDL chủ đề về kinh tế vĩ mô; hệ thống chỉ tiêu KT-XH của CSDL chủ đề, thiết kế quy trình thu thập dữ liệu, mô hình phân rã chức năng, mô hình dữ liệu và công nghệ được sử dụng để xây dựng CSDL chủ đề đó; giới thiệu một số tính năng chủ yếu nhất được xây dựng theo thiết kế như tính năng bảo mật, an toàn dữ liệu; lưu trữ dữ liệu; trích chọn dữ liệu theo tiêu chí đưa ra hoặc có thể dự báo những vấn đề về kinh tế vĩ mô.

TX (nguồn: TC TH & ĐKH, tập 24, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả