SpStinet - vwpChiTiet

 

Chuẩn bị xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1803/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Dự án nhằm tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện và phổ biến các chính sách, công cụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA); hình thành công cụ thị trường, thí điểm NAMA tạo tín chỉ carbon; xây dựng lộ trình tham gia thị trường carbon trong nước và thế giới.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính, công cụ thị trường carbon và lộ trình tham gia thị trường carbon trong lĩnh vực chất thải rắn; xây dựng và triển khai thí điểm NAMA tạo tín chỉ carbon, hệ thống báo cáo các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và lộ trình tham gia thị trường carbon trong lĩnh vực sản xuất thép; tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện các hoạt động về NAMA và NAMA tạo tín chỉ carbon.

Tổng mức vốn của dự án là 3,6 triệu USD, trong đó, vốn ODA 3 triệu USD do Chương trình “Sẵn sàng tham gia thị trường carbon quốc tế” viện trợ không hoàn lại và ủy thác thông qua WB tại Việt Nam. Vốn đối ứng 600.000 USD (tương đương 13 tỷ đồng).
Nguồn: khoahocphothong.com.vn

Các tin khác: