SpStinet - vwpChiTiet

 

Tạo tiền đề thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam với tiềm lực kinh tế và công nghệ lớn, cần nhanh chóng chuyển đổi thành doanh nghiệp công nghệ số, thực hiện sứ mệnh tạo hạ tầng số, nền tảng số cho chuyển đổi số (CĐS) quốc gia.

 

Hệ sinh thái CĐS ngành giáo dục của VNPT đang được ứng dụng, triển khai rộng rãi ở Việt Nam trong thời gian qua

Hệ sinh thái CĐS ngành giáo dục của VNPT đang được ứng dụng triển khai rộng rãi ở Việt Nam trong thời gian qua

Đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là con đường để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh.