SpStinet - vwpChiTiet

 

Thực trạng và định hướng hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên Nền tảng IPPLATFORM

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ việc khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ quản lý nhà nước và phát triển tài sản trí tuệ, Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Nền tảng IPPLATFORM đã được xây dựng và vận hành trực tuyến - cho phép truy cập và khai thác miễn phí trên https://ipplatform.gov.vn từ 6/2019.

Kể từ khi được Lãnh đạo Bộ chính thức giao nhiệm vụ vận hành Nền tảng IPPLATFORM(5/2020), Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện) đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT), Công ty MITEC và một số Sở Khoa học và Công nghệ địa phương triển khai các hoạt động nhằm tạo điểu kiện thuận lợi cho tiếp cận và thúc đẩy khai thác thông tin SHCN và các tiện ích khác có trên Nền tảng này.

Viện đã triển khai việc đăng tải Banner với đường kết nối đến Nền tảng IPPLATFORM trên Trang tin điện tử của Viện, Cổng th