SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế tạo, nguyên cứu đặc trưng pin quang điện hóa trên cơ sở nano oxit titan và nano oxit thiếc

Đề tài do tác giả Nguyễn Năng Định, Phạm Hoàng Ngân thực hiện nghiên cứu chế tạo vật liệu xốp oxit titan và oxit thiếc cấu trúc nano.

Bằng phương pháp trải các dung dịch chứa hạt nano phân tán, tương ứng nc-TiO2 và nc-SnO2, nhóm tác giả đã chế tạo vật liệu xốp oxit titan và oxit thiếc cấu trúc nano.
Thực nghiệm cho thấy, phương pháp công nghệ chế tạo vật liệu cấu trúc nano vừa đơn giản vừa hiệu quả. Pin mặt trời kiểu mới dựa trên vật liệu cấu trúc nano được chế tạo và khảo sát đặc trưng quang điện. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng quang điện của nc-TiO2 cao hơn nc- SnO2. Sử dụng chất nhạy quang Ru-620 (chất đen) để tẩm lớp xốp nc-TiO2 làm cực xốp cho hiệu suất tổng đạt 1,5%. So với pin mặt trời silic, pin DSSC có nhiều ưu việt hơn hẳn. Vì thế, nghiên cứu công nghệ vật liệu và linh kiện nano ứng dụng trong thực tiễn khai thác nguồn năng lượng sạch – năng lượng mặt trời là cần thiết, hiệu quả và hoàn toàn mang tính khả thi.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, số4/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả