Điều tra khảo sát các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ In E-mail
Thống kê KHCN

Điều tra, khảo sát các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN được thực hiện theo Quyết định số 799/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Sở KH&CN TP. HCM nhằm đánh giá hiện trạng tiềm lực KH&CN của các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ trên địa Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển lực lượng trung gian hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN).

Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của cuộc điều tra, khảo sát các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN là:

1. Các trung tâm giao dịch công nghệ;
2. Các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo;
3. Các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp;
4. Các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
5. Các tổ chức/công ty tư vấn chuyển giao công nghệ;
6. Các chuyên gia tư vấn, chuyển giao công nghệ.

Toàn văn tài liệu điều tra (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu)

► Các mẫu phiếu điều tra, khảo sát các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN:

► Hướng dẫn điền phiếu điều tra:
<< Quay lại

Các tin khác: