5.2. Giải thưởng khoa học và công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh In E-mail
Sách KH&CN trực tuyến năm 2016


Chương 5.
GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

5.1. Giải thưởng cấp quốc gia về khoa học và công nghệ5.2. GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI TP.HCM
 

5.2.1. Giải thưởng Sáng chế Thành phố
 

   Năm 2008, Giải thưởng Sáng chế Thành phố lần đầu tiên được triển khai theo Đề án tổ chức “Phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2012” do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 4077/QĐ-UBND, ngày 11/9/2007. Giải thưởng do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, tổ chức hàng năm. Đến năm 2010, Giải thưởng Sáng chế Thành phố được chuyển sang chu kỳ hai năm một lần theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
 

   Kể từ năm 2014, Giải thưởng Sáng chế Thành phố được tổ chức theo Quyết định số 5825/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức các giải thưởng trong phong trào sáng tạo kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020.
 

   Giải thưởng Sáng chế Thành phố nhằm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong phong trào sáng tạo kỹ thuật; khuyến khích rộng rãi các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển công nghệ, nghiên cứu khoa học, tập trung vào các vấn đề KH&CN trọng điểm của Thành phố, tăng số lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế của các chủ thể trên địa bàn thành phố; tập hợp và hỗ trợ các đề tài, giải pháp, sản phẩm sáng tạo kỹ thuật của Thành phố tham gia hưởng ứng các giải thưởng, hội thi, cuộc thi liên quan cấp quốc gia và quốc tế.
 

   Các sáng chế dự giải được đánh giá theo ba điều kiện bảo hộ độc quyền của Luật Sở hữu trí tuệ (có khả năng áp dụng công nghiệp, có tính mới, có trình độ sáng tạo) và theo tiềm năng thương mại của sáng chế.
 

   Các sáng chế đoạt Giải Nhất sẽ được tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mọi sáng chế dự giải sẽ được Thành phố hỗ trợ gởi tham dự Cuộc thi Sáng chế do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.
 

   Đối tượng tham gia Giải thưởng Sáng chế Thành phố là các chủ sở hữu và tác giả các bằng độc quyền sáng chế.
 

   Giải thưởng Sáng chế Thành phố lần I (năm 2008) đã trao 5 giải thưởng, lần II (năm 2009) trao 5 giải thưởng và lần III (2010-2011) trao 9 giải thưởng. Qua 3 lần triển khai, đã có 19 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích được trao giải.
 

   Giải thưởng Sáng chế Thành phố lần IV (2015-2016) đã đưa ra mục tiêu cụ thể là nhằm nâng lượng đơn đăng ký sáng chế của thành phố Hồ Chí Minh lên 400 đơn/năm trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời nâng lượng bằng độc quyền được cấp cho các chủ thể tại thành phố Hồ Chí Minh từ 50 bằng trong năm 2015 lên 100 bằng vào thời điểm năm 2020. Kết quả có 10 sáng chế được trao Giải thưởng sáng chế Thành phố lần thứ IV.
 

Kết quả Giải thưởng sáng chế Thành phố lần thứ IV (2015-2016)


Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

5.2.2 Giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố


   Năm 1990, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố hình thành từ hoạt động hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc lần thứ nhất. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố được tổ chức mỗi năm một lần do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh) chủ trì.
 

   Năm 2007, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố được triển khai theo Đề án tổ chức Phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2012 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 4077/QĐ-UBND, ngày 11/9/2007. Công tác chủ trì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố được chuyển giao từ Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh sang Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
 

   Năm 2010, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố được chuyển sang chu kỳ hai năm một lần, luân phiên xen kẽ với Giải thưởng Sáng chế Thành phố.
 

   Từ năm 2014, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố được tổ chức theo Quyết định số 5825/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức các giải thưởng trong phong trào sáng tạo kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020.
 

   Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp; khuyến khích rộng rãi các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển công nghệ, nghiên cứu khoa học, tập trung vào các vấn đề khoa học và công nghệ trọng điểm của Thành phố, qua đó thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; tập hợp và hỗ trợ các đề tài, giải pháp, sản phẩm sáng tạo kỹ thuật của Thành phố tham gia hưởng ứng các giải thưởng, hội thi, cuộc thi liên quan cấp quốc gia và quốc tế.
 

   Các đề tài, giải pháp dự thi được đánh giá theo ba tiêu chí: có tính mới và tính sáng tạo so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam, có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện Việt Nam, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết.
 

   Các đề tài đoạt Giải Nhất sẽ được tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài dự thi hợp lệ sẽ được Thành phố hỗ trợ gởi tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc hoặc Giải thưởng Khoa học và công nghệ Việt Nam (Giải thưởng VIFOTEC).
 

   Đối tượng dự thi là cá nhân hoặc tổ chức: người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp có các đề tài nghiên cứu hoặc giải pháp công nghệ được tạo ra và áp dụng đều có quyền dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể. Tập thể dự thi là các đơn vị, tổ chức của Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu để tạo ra giải pháp kỹ thuật.
 

   Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố lần thứ 23 (2013-2014) đã trao giải thưởng cho 36 đề tài, giải pháp thuộc 6 nhóm chuyên ngành với 5 Giải Nhì, 14 Giải Ba và 17 Giải Khuyến khích.
 

Kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố lần thứ 23 (2013 - 2014)


Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

 

5.2.3. Giải thưởng Tôn Đức Thắng
 

   Giải thưởng Tôn Đức Thắng do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sài Gòn Giải phóng sáng lập vào năm 2000. Đến năm 2004, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định nâng cấp Giải thưởng Tôn Đức Thắng thành giải thưởng cấp thành phố, với Quy chế xét chọn Giải thưởng được ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UB, ngày 07/06/2004. Lễ trao Giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (ngày 20/8 hàng năm).
 

   Giải thưởng Tôn Đức Thắng nhằm tôn vinh những kỹ sư (từ bậc 2 trở lên), công nhân (từ thợ bậc 2/5, 3/6, 4/7 trở lên) đang trực tiếp sản xuất hoặc trực tiếp điều hành sản xuất trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố, có nhiều cống hiến xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạo và đào tạo, bồi dưỡng lớp thợ trẻ giỏi.
 

   Tiêu chuẩn xét chọn: tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; có từ 5 năm công tác trở lên; là Đảng viên hoặc đối tượng Đảng, hoặc Đoàn viên công đoàn xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động của doanh nghiệp, công đoàn; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Có thành tích phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bản thân là tác giả hoặc đồng tác giả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại doanh nghiệp có giá trị làm lợi, tiết kiệm trên 50 triệu đồng; có thành tích tiêu biểu trong việc bồi dưỡng, đào tạo, kèm cặp nhiều công nhân; bản thân đạt một trong các danh hiệu sau: chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên, đạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật Thành phố hoặc toàn quốc từ giải khuyến khích trở lên, Bằng và huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bàn tay vàng trong các hội thi thợ giỏi cấp trên cơ sở, cấp thành phố hoặc toàn quốc.
 

   Cá nhân đạt Giải thưởng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng. Giải thưởng chỉ trao một lần cho một cá nhân.
 

   Năm 2016, Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 16 được trao tặng cho 8 cá nhân là những điển hình tiêu biểu về sự miệt mài trong lao động và học tập, nâng cao trình độ để tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; cống hiến tâm huyết trong truyền thụ những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ.
 

Danh sách cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 16 năm 2016

 

Nguồn: http://sggp.org.vn

 

5.2.4. Giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi Thành phố
 

   Kể từ năm 2004, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi Thành phố được Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức hàng năm nhằm hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng Toàn quốc.
 

   Đến năm 2007, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi Thành phố được triển khai theo Đề án tổ chức Phong trào sáng tạo Khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2012 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 4077/QĐ-UBND, ngày 11/9/2007.
 

   Từ năm 2014, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi Thành phố được tổ chức căn cứ theo Quy chế Tổ chức các giải thưởng trong phong trào sáng tạo kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2020 tại Quyết định số 5825/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
 

   Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi Thành phố nhằm khuyến khích rộng rãi các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển công nghệ, nghiên cứu khoa học; khơi dậy và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng sáng tạo; tập hợp và hỗ trợ các đề tài, giải pháp, sản phẩm sáng tạo kỹ thuật của Thành phố tham gia hưởng ứng các giải thưởng, hội thi, cuộc thi liên quan cấp quốc gia và quốc tế.
 

   Các mô hình và sản phẩm kỹ thuật dự thi được đánh giá theo ba tiêu chí: có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng.
 

   Các mô hình, sản phẩm đoạt Giải Nhất sẽ được tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mọi mô hình, sản phẩm dự thi hợp lệ sẽ được Thành phố hỗ trợ gởi tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng Toàn quốc.
 

   Đối tượng dự thi là tất cả thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố, có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm.
 

   Căn cứ vào thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng Toàn quốc và chương trình hành động hàng năm, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi Thành phố, tổ chức vận động tham dự và tiến hành tổng kết chung với Giải thưởng Sáng chế Thành phố hoặc Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố của năm tương ứng.
 

   Năm 2016, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi Thành phố dành cho tất cả thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố, độ tuổi từ 6 – 18. Các thí sinh có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 người/nhóm) được chia làm 3 bảng: Bảng A (khối học sinh tiểu học), Bảng B (khối học sinh trung học cơ sở), Bảng C (khối học sinh trung học phổ thông). Sản phẩm dự thi là các mô hình, giải pháp kỹ thuật được khuyến khích hướng vào các lĩnh vực: dụng cụ học tập, dụng cụ lao động sản xuất, dụng cụ sinh hoạt hằng ngày, đồ chơi trẻ em và đồ dùng giải trí, bảo vệ môi trường và các vấn đề biến đổi khí hậu, cải thiện tình hình giao thông, cải thiện tình hình ngập nước và bảo vệ nguồn nước... Kết quả có 16 giải đã được trao, trong đó có 1 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, 2 Giải Ba và 9 Giải Khuyến khích.
 

Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi Thành phố lần thứ 11, năm 2016
 

Nguồn: Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh

 

5.2.5. Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh


   Năm 2008, Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức theo Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND, ngày 29/10/2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng được tổ chức hàng năm, Sở Bưu chính, Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) được giao làm cơ quan thường trực.
 

   Từ năm 2013, Giải thưởng được tổ chức theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 26/09/2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
 

   Giải thưởng được trao tặng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của Thành phố, theo các lĩnh vực sau:
 

   – Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu;
 

   – Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu;
 

   – Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu;
 

   – Đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiêu biểu;
 

   – Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố;
 

   – Sinh viên ngành công nghệ thông tin - truyền thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.
 

   Đối tượng được tham gia Giải thưởng là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có đăng ký hay có giấy phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; các cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người có quốc tịch nước ngoài hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
 

   Đơn vị và cá nhân có thể đăng ký tham gia để được xét trao Giải thưởng cho nhiều nhóm danh hiệu khác nhau, tuy nhiên mỗi nhóm danh hiệu chỉ được đăng ký xét và trao giải cho một sản phẩm (trừ nhóm danh hiệu: đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiêu biểu; và đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của Thành phố).
 

   Các đơn vị và cá nhân đã được trao Giải thưởng vẫn có quyền được tham gia xét và trao Giải thưởng ở các năm tiếp theo nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc, đáp ứng được điều kiện và tiêu chuẩn của Giải thưởng.
 

   Năm 2015, Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần VII có chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh, lấy chính phủ điện tử làm trung tâm”. Mục tiêu của Giải thưởng nhằm hướng tới việc thúc đẩy thực hiện nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân thành phố như y tế, giao thông, giáo dục…để phát triển kinh tế - xã hội thành phố bền vững, hiện đại, văn minh và phục vụ người dân được tốt hơn.


   Giải thưởng lần VII đã được trao cho 8 sản phẩm, dịch vụ của 8 đơn vị; 3 đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin - truyền thông thành phố và 5 sinh viên.
 

Kết quả Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
lần VII, năm 2015


Nguồn: http://www.ict-hcm.gov.vn
 

5.2.6. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka


   Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka là giải thưởng dành cho sinh viên, tiền thân là Chương trình Euréka.
 

   Chương trình Euréka tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ được khởi xướng năm 1990, nằm trong Chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi Trẻ. Sau đó, Chương trình được chuyển giao về Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Trẻ (nay là Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ) trực thuộc Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, và thực hiện đến năm 1998. Kế thừa chương trình này, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác hình thành Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka, bắt đầu từ năm 1999 đến nay, định kỳ tổ chức hàng năm.
 

   Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka nhằm tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố; góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.
 

   Các đề tài được xét trao Giải thưởng theo các tiêu chí: có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.
 

   Đối tượng tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka là sinh viên có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, đối tượng tham gia được mở rộng ra các tỉnh thành khu vực phía Nam (từ tỉnh Bình Thuận trở vào). Năm 2016, đối tượng tham gia được mở rộng ra toàn quốc. Mỗi cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên) có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều công trình.


   Năm 2016, kết quả Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XVIII đã trao tổng cộng 85 giải, gồm 9 Giải Nhất, 12 Giải Nhì, 13 Giải Ba, 51 Giải Khuyến khích dành cho các tác giả/nhóm tác giả có đề tài xuất sắc nhất.


Kết quả Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XVIII, năm 2016

 

Nguồn: Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh

5.1. Giải thưởng cấp quốc gia về khoa học và công nghệ


Sách Khoa học và Công nghệ TP. HCM 2016
 

Tải nội dung này tại đây.


Các tin khác: