2.4. Phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố năm 2017 In E-mail
Sách KH&CN trực tuyến năm 2016


Chương 2.
ĐỊNH HƯỚNG VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

2.1. Định hướng của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân Thành phố về khoa học và công nghệ

2.2. Một số chương trình và nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh

2.3. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

 


2.4. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ NĂM 2017


(1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN


   – Hoàn thành việc chuyển đổi 100% tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.


   – Tiếp tục kiện toàn tổ chức và đưa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sớm đi vào hoạt động ổn định.


   – Thực hiện nghiêm túc cơ chế đặt hàng, quy trình tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN.


   – Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra chuyên ngành trong việc thực hiện các chương trình, đề tài, dự án KH&CN sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


   – Nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN của thành phố.


(2) Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN chủ yếu và nâng cao tiềm lực KH&CN thành phố


   Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN thành phố giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 07/6/2016, cụ thể:


   – Triển khai thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm của thành phố theo hướng ưu tiên nghiên cứu và triển khai ứng dụng cho 4 ngành công nghiệp trọng yếu và công nghiệp hỗ trợ của thành phố.


   – Tiếp tục đầu tư có trọng điểm cho nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học quản lý phục vụ công tác quản lý, hoạch định đường lối, chính sách phát triển thành phố.


   – Triển khai đề án phát triển các tổ chức KH&CN theo mô hình tiên tiến và đề án phát triển sản phẩm từ các kết quả nghiên cứu KH&CN mang thương hiệu Việt Nam trọng điểm của thành phố.


   – Hoàn chỉnh quy chế quy định các vấn đề liên quan đến việc ghi nhận, xác lập quyền sở hữu, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ hình thành từ kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.


(3) Triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh

 
   – Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo: hỗ trợ ứng dụng KH&CN phục vụ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; đào tạo công cụ về quản trị nâng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo; tư vấn năng suất, chất lượng và quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.


   – Tiếp tục triển khai các hoạt động hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố: xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp; triển khai hoạt động Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thành phố; triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.


(4) Triển khai có hiệu quả chương trình thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN thành phố


   – Xây dựng, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để Sàn giao dịch công nghệ thành phố chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018.


   – Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ; tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ ở các cấp độ khác nhau.


   – Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp KH&CN, cơ sở ươm tạo công nghệ.


(5) Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở và chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn thành phố


   – Tuyên truyền, đào tạo nghiệp vụ quản lý KH&CN, năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách KH&CN quận/huyện; đào tạo đổi mới sáng tạo cho giáo viên và học sinh tại các trường phổ thông và các khóa kiến thức về năng suất chất lượng, tổ chức hoạt động và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.


   – Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng KH&CN cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng, hoàn chỉnh tài liệu kỹ thuật, hoàn chỉnh mô hình, đề tài, dự án ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đào tạo và hình thành mạng lưới lực lượng kỹ thuật, chuyển giao tại các quận/huyện.


   – Tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ các dự án triển khai ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân.

 

2.1. Định hướng của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân Thành phố về khoa học và công nghệ

2.2. Một số chương trình và nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh

2.3. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

 

Sách Khoa học và Công nghệ TP. HCM 2016 

Tải nội dung này tại đây.


 Các tin khác: