2.1. Định hướng của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân Thành phố về khoa học và công nghệ In E-mail
Sách KH&CN trực tuyến năm 2016


Chương 2.
ĐỊNH HƯỚNG VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

2.2. Một số chương trình và nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh

2.3. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

2.4. Phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố năm 2017

 


2.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


2.1.1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X


   Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX về lĩnh vực KH&CN tại báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX trình bày tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (14-17/10/2015), với mục tiêu “xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, KH&CN của khu vực Đông Nam Á”, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về KH&CN trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X xác định gồm:

 
   – Phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, chính sách tài chính để tạo bước phát triển đột phá cho khoa học - công nghệ; ưu tiên đầu tư cho khoa học - công nghệ so với các lĩnh vực khác; xác định danh mục sản phẩm chủ yếu để đặt hàng với các nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất - kinh doanh. Thực hiện thật tốt chính sách đối với đội ngũ cán bộ KH&CN, nhất là các chuyên gia giỏi.


   – Hoàn thiện chính sách để thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là tài chính doanh nghiệp, đầu tư phát triển khoa học - công nghệ; nâng tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.


   – Khuyến khích đầu tư xã hội, tăng đầu tư công để nâng chất lượng, hiệu quả các chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm; có cơ chế thích hợp để gắn kết sử dụng cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm của các cơ quan nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế; coi trọng, phát huy vai trò khoa học xã hội và nhân văn.


   – Phát triển và quản lý tốt thị trường KH&CN.


   Một số chỉ tiêu cụ thể về phát triển KH&CN đến năm 2020 (theo tài liệu “Những vấn đề chủ yếu của Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X”):


   – Đầu tư cho KH&CN từ ngân sách thành phố tăng trung bình hàng năm 20% và huy động đầu tư từ xã hội cho KH&CN tăng 30% hàng năm.


   – Tỉ lệ ứng dụng các đề tài KH&CN vào thực tế đến năm 2020 đạt 50%, doanh thu từ đề tài đạt khoảng 1.000 tỉ đồng.


   – Số đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích đạt 400 đơn (trong đó số bằng độc quyền được cấp là 100 bằng).


   – Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của thành phố đạt 35% trở lên.


   – Doanh nghiệp thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ đạt 40%.


2.1.2. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh


   Triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tại kỳ họp thứ 2, ngày 05/8/2016, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 111/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020, trong đó xác định: “xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, KH&CN của khu vực Đông Nam Á”. Trong các nhiệm vụ và giải pháp chính, Nghị quyết đặt ra yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ KH&CN làm nền tảng để phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cụ thể:


   – Phát triển mạnh mẽ KH&CN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển kinh tế tri thức.


   – Hoàn thiện chính sách để thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là tài chính doanh nghiệp để đầu tư phát triển KH&CN. Bổ sung chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, sáng tạo để đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị sản xuất - kinh doanh.


   – Nâng tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; bảo hộ sở hữu trí tuệ trong chuyển giao công nghệ, tạo bước phát triển mới của thị trường KH&CN.


   – Xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các Quỹ đầu tư mạo hiểm, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực triển khai ứng dụng công nghệ mới; khuyến khích và hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo công nghệ, hình thành các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao... Nghiên cứu đổi mới chính sách tài trợ đầu ra của Nhà nước đối với sản phẩm KH&CN.


   – Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, từng bước tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của thế giới, phát triển tiềm lực KH&CN của Thành phố.


2.2. Một số chương trình và nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh

2.3. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

2.4. Phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố năm 2017
 

Sách Khoa học và Công nghệ TP. HCM 2016 

Tải nội dung này tại đây.