Sản phẩm - Dịch vụ KH&CN

Khai thác nguồn tư liệu khoa học và công nghệ có giá trị của Việt Nam
Có rất nhiều tạp chí khoa học-công nghệ Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, cơ khí, sinh học, tự động hóa,  xây dựng, y tế, khoa học xã hội, kinh tế, giáo dục,…Làm thế nào để tiếp cận nguồn tư liệu phong phú này? Lời giải chính là hãy sử dụng “cơ sở dữ liệu Tạp chí chuyên ngành khoa học và công nghệ Việt Nam”.
Đọc tiếp...