Chính sách KH&CN

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ
Ngày 15/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đọc tiếp...