Thêm cơ chế tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Huy động nguồn lực và sự tham gia thực hiện của nhiều đối tác nhằm giải quyết các vấn đề lớn của ngành, lĩnh vực; thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN), các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2022 là các mục tiêu của Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.

/chinh-sach-kh-cn/them-co-che-tai-tro-thuc-hien-nhiem-vu-khcn/content/view/10801/681/297/1.html
Đọc tiếp...